برای فعالسازی وب سرویس خدماتی جهت ارساب پیامک به تمامی مشترکین خود در پنل ISMS نیازی به گذراندن مراحل اداری ندارید و تنها با فعالسازی وب سرویس پنل پیامک خود میتوانید از وب سرویس خدماتی ارسال پیامک انجام دهید.